Wie zijn wij?

Opening botenhuis in 2015Zolang niet iedereen kan zwemmen, moet iedere zwemmer kunnen redden. Dat is het motto van Reddingsbrigade Utrecht. De vereniging bestaat sinds 21 januari 1918 en heeft samen met 160 andere brigades in Nederland als doel: het bevorderen van de veiligheid op en rondom het water. Dit doel streeft zij na door met een groep enthousiaste vrijwilligers de volgende activiteiten aan te bieden:

 • opleiden van redders voor zwemmend redden, waterhulpverlening en eerste hulp;
 • trainingen voor toezichts- en hulpverleningstaken;
 • theorielessen;
 • preventief toezicht en hulpverlening tijdens evenementen op en rondom water;
 • voorlichting geven over veiligheid op en rondom het water.

Reddingsbrigade Utrecht heeft uitsluitend vrijwilligers, maar is een professioneel opererende organisatie, die wordt bestuurd conform de statuten en het huishoudelijk reglement. Het is een actieve, groeiende vereniging van origine actief in de gemeente Utrecht. Sinds 2013 zijn er ook activiteiten in gemeente Stichtse Vecht in de vorm van opleidingen, trainingen en bewakingen.

In de afgelopen jaren heeft de brigade veel aandacht besteed aan de professionalisering van de vereniging door te investeren in opleidingen, de vrijwilligers, de organisatie en het materieel. Zo heeft de brigade in 2016 een pilot opleiding gedaan voor Reddingsbrigade Nederland en zijn nieuwe schippers, instructeurs en bewakers (Lifeguards) opgeleid en gediplomeerd, een belangrijke stap om in de toekomst ook paraatheidsdiensten mogelijk te maken. Parallel is er veel aandacht gegeven aan de verbetering van de procedures en de naleving daarvan. Ook is in 2017 een nieuwe organisatiestructuur geïmplementeerd welke een betere scheiding tussen beleid en uitvoering gerealiseerd heeft. Tot slot heeft in 2018 het beleidsplan een update gekregen. 

De professionalisering aan de materiele kant uit zich in het betrekken van “het botenhuis” in 2015; een pand met eigen vergader- en lesruimte en betere/veiligere opslagmogelijkheden. In 2016 heeft de brigade een 2e hands snelle brigade boot (de Rescue III) aan kunnen schaffen en is eind 2016 en begin 2017 alle brigadekleding vervangen, inclusief de wetsuits en werkpakken. Tot slot is ook in 2017 een eigen tweedehand brigadevoertuig aangeschaft, waardoor we veelal niet meer afhankelijk van leden die een auto met trekhaak. Ter ere van het 100 jarig jubileum heeft de Utrechtse gemeenschap de brigade een nieuwe boot, de RNR 490, geschonken. Het gebruik leidt tot positieve reacties op zichtbaarheid en heeft direct mogelijkheden geboden om op afgezette plekken te komen met veel minder belemmeringen. 

Vaak is het vergunning-technisch nodig dat er bij het organiseren van evenementen de waterveiligheid gewaarborgd moet zijn door de aanwezigheid van een Reddingsbrigade. In de regio wordt Reddingsbrigade Utrecht steeds vaker gevraagd als hulpverlener en is de brigade (mede) verantwoordelijk voor de veiligheid op en rondom het water. Jaarlijks telt dit op tot tientallen evenementen, waaronder:

 • Koningsnacht en –dag
 • Diverse sinterklaasintochten in de stad 
 • Triatlons, zwem- en roeiwedstrijden  
 • Festivals, zoals Drakenbootfestival, ronDom, Singelswim en CitySprint  
 • Canal Pride 
 • Diverse EHBO bewakingen bij sportevenementen zoals volleybal, turnen, school toernooien  
 • Daarnaast neemt Reddingsbrigade Utrecht deel aan bijzondere (soms eenmalige) evenementen, zoals de Grand Depart van de tour de Frans, de huldiging NL Elftal na winst van het EK, of de Elfstedenzwemtocht met Maarten van der Weijden 
 • Oefeningen landelijk / multidisciplinair (jaarlijks 1 of 2 maal)  
 • Serious Rescue, als sponsoractie voor Serious Request van 3FM (jaarlijks) 

Reddingsbrigade Utrecht heeft een rampeneenheid en maakt daarmee deel uit van de Nationale Reddingsvloot. De eenheid is direct inzetbaar tijdens (dreigende) overstromingen of noodzakelijke waterevacuatie en kan in heel Nederland ingezet worden, zoals in 2018 bij de olieramp in de Maassluis. Met deze rampeneenheid wordt regelmatig geoefend. 

 

Missie, visie en Motto

In de missie en visie sluit Reddingsbrigade Utrecht aan bij Reddingsbrigade Nederland. Onze missie is: 

Reddingsbrigade Utrecht staat voor het voorkomen van de verdrinkingsdood. Zij spant zich hiervoor in met alle tot haar ter beschikking staande middelen. 

 

Deze missie vertaalt zich in onze visie: 

Reddingsbrigade Utrecht gaat ervoor dat iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond, sekse, politieke- of geloofsovertuiging: 

 • veilig kan genieten op en rondom het water 
 • goed kan zwemmen 
 • voorgelicht is over de risico's van water 

Reddingsbrigade Utrecht gaat ervoor dat mensen kunnen leren om zichzelf te redden, anderen te redden én bereid zijn om zich vrijwillig in te zetten voor de waterveiligheid van anderen zodat bij ongevallen of rampen passende hulp wordt verleend. 

 

Het motto van Reddingsbrigade Utrecht is:

Zolang niet iedereen kan zwemmen, moet iedere zwemmer kunnen redden.

 

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid van Reddingsbrigade Utrecht, dat wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering (AV). Het beleid is vastgelegd in het Meerjarenbeleidsplan (zie downloads).

Het bestuur stelt jaarlijks de begroting op ter vaststelling in de AV en legt daar door middel van de jaarrekening ook verantwoording over af. Het bestuur representeert Reddingsbrigade Utrecht (bestuurlijk) naar buiten toe. Het bestuur kan zich door vaste commissies en/of tijdelijke werkgroepen laten ondersteunen bij de beleidsvoorbereiding en/of –uitvoering.

Het bestuur van Reddingsbrigade Utrecht bestaat uit:

 • Voorzitter: Luc Dietz
 • Penningmeester: Tom Meijer
 • Secretaris: Leo Schröer
 • Bestuurslid: Katinka Bouman
 • Bestuurslid: Dilejan Adams
 • Bestuurslid: Robert van Iperen

In 2015 is de Burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen beschermheer van Reddingsbrigade Utrecht geworden.

 

Commissiestructuur

De verenigingsstructuur is vastgelegd in het huishoudelijk reglement (zie downloads).

Verenigingsstructuur

Zie downloads voor de huidige bezetting van de commissies

 

Overkoepelende bond: Reddingsbrigade Nederland, KNBRD

Als lid van Reddingsbrigade Nederland houdt Reddingsbrigade Utrecht het beleid van de bond aan als richtlijn. Reddingsbrigade Utrecht onderhoudt goede contacten met de bond en werkt goed en nauw samen met de bond, waar mogelijk en wenselijk is. Vanuit de overkoepelende bond is er een uniforme hulpverleningsregistratie. Deze levert o.a.:

 • landelijke standaard formulieren voor registratie en evaluatie van inzetten en hulpverleningen
 • centrale registratie bij de Bond van de hulpverleningen van de aangesloten brigades en landelijk inzicht van de inzetten en verrichte hulpverleningen

ANBI

Reddingsbrigade Utrecht is een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u en wij gebruik kunnen maken van een aantal belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Wij vertellen u graag geheel vrijblijvend meer over de mogelijkheden en nalaten of schenken. Voor meer informatie: zie ANBI.

 

Privacy en copyright

Reddingsbrigade Utrecht is er van overtuigd dat de privacy van bezoekers van haar website van essentieel belang is. De persoonsgegevens die u vrijwillig aan Reddingsbrigade Utrecht verstrekt worden met de grootst mogelijke zorg behandeld en beveiligd. Gegevens zullen, tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven, niet verder worden bewaard en gebruikt dan waarvoor bedoeld. Lees meer in de disclaimer