Wie zijn wij?

Opening botenhuis in 2015Zolang niet iedereen kan zwemmen, moet iedere zwemmer kunnen redden. Dat is het motto van Reddingsbrigade Utrecht. De vereniging bestaat sinds 21 januari 1918 en heeft samen met 165 andere brigades in Nederland als doel: het bevorderen van de veiligheid op en rondom het water. Dit doel streeft zij na door met een groep enthousiaste vrijwilligers de volgende activiteiten aan te bieden:

 • opleiden van redders voor zwemmend redden, waterhulpverlening en eerste hulp;
 • trainingen voor toezichts- en hulpverleningstaken;
 • theorielessen;
 • preventief toezicht en hulpverlening tijdens evenementen op en rondom water;
 • voorlichting geven over veiligheid op en rondom het water.

Reddingsbrigade Utrecht heeft uitsluitend vrijwilligers, maar is een professioneel opererende organisatie, die wordt bestuurd conform de statuten en het huishoudelijk reglement. Het is een actieve, groeiende vereniging. De vereniging bestaat sinds 1918 en is van origine actief in de gemeente Utrecht. Sinds 2013 zijn er ook activiteiten in gemeente Stichtse Vecht in de vorm van opleidingen, trainingen en bewakingen. Het is begin 2015 gelukt een pand in Utrecht te betrekken met eigen vergader- en lesruimte en betere/veiligere opslag van het materiaal. De brigade heeft in 2016 een snelle brigade boot aan kunnen schaffen waarmee een belangrijke stap gezet is in de mogelijkheden om zelfstandig grotere gebieden te bewaken of grotere bewakingen te verzorgen. Al deze ontwikkelingen hebben geleid tot een groei van het ledenaantal en van het aantal bewakingen.

Vaak is het vergunning-technisch nodig dat er bij het organiseren van evenementen de waterveiligheid gewaarborgd moet zijn door de aanwezigheid van een Reddingsbrigade. In de regio wordt Reddingsbrigade Utrecht steeds vaker gevraagd als hulpverlener en is de brigade (mede) verantwoordelijk voor de veiligheid op en rondom het water. Jaarlijks telt dit op tot tientallen evenementen, waaronder:

 • Koningsnacht en –dag
 • Sinterklaasintochten
 • Triatlons, zwem- en roeiwedstrijden
 • Festivals, zoals Drakenbootfestival, ronDom, Singelswim en CitySprint
 • Overige evenementen zoals: Ultrasonic, Rubberbootmissie
 • Diverse EHBO bewakingen bij sportevenementen zoals volleybal, turnen, school toernooien

Daarnaast neemt Reddingsbrigade Utrecht deel aan bijzondere (soms eenmalige) evenementen:

 • Oefeningen landelijk / multidisciplinair (jaarlijks 1 of 2 maal)
 • Grand Depart Tour de France (2015)
 • Serious Rescue, als sponsoractie voor Serious Request van 3FM (jaarlijks)

Reddingsbrigade Utrecht heeft tot slot een rampeneenheid en maakt daarmee deel uit van de Nationale Reddingsvloot. De eenheid is direct inzetbaar tijdens (dreigende) overstromingen of noodzakelijke waterevacuatie en kan in heel Nederland ingezet worden. Met deze rampeneenheid wordt regelmatig geoefend.

 

Missie, visie en Motto

De missie van Reddingsbrigade Utrecht is

“het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood, in de breedste zin des woords”.

De visie van Reddingsbrigade Utrecht is:

de missie op een zo breed mogelijke wijze en zo toegankelijk mogelijk voor alle burgers, ongeacht leeftijd, achtergrond, politieke overtuiging, geloof, sekse, of andere verschillen, te operationaliseren.

Het motto van Reddingsbrigade Utrecht is:

Zolang niet iedereen kan zwemmen, moet iedere zwemmer kunnen redden.

 

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid van Reddingsbrigade Utrecht, dat wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering (AV). Het beleid is vastgelegd in het Meerjarenbeleidsplan (zie downloads).

Het bestuur stelt jaarlijks de begroting op ter vaststelling in de AV en legt daar door middel van de jaarrekening ook verantwoording over af. Het bestuur representeert Reddingsbrigade Utrecht (bestuurlijk) naar buiten toe. Het bestuur kan zich door vaste commissies en/of tijdelijke werkgroepen laten ondersteunen bij de beleidsvoorbereiding en/of –uitvoering.

Het bestuur van Reddingsbrigade Utrecht bestaat uit:

 • Voorzitter: Wouter van Medevoort
 • Penningmeester: Tom Meijer
 • Secretaris: Leo Schröer
 • Bestuurslid: Katinka Bouman
 • Bestuurslid: Dilejan Adams
 • Bestuurslid: Robert van Iperen

In 2015 is de Burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen beschermheer van Reddingsbrigade Utrecht geworden.

 

Commissiestructuur

De verenigingsstructuur is vastgelegd in het huishoudelijk reglement (zie downloads).

Verenigingsstructuur

 

Overkoepelende bond: Reddingsbrigade Nederland, KNBRD

Als lid van Reddingsbrigade Nederland houdt Reddingsbrigade Utrecht het beleid van de bond aan als richtlijn. Reddingsbrigade Utrecht onderhoudt goede contacten met de bond en werkt goed en nauw samen met de bond, waar mogelijk en wenselijk is. Vanuit de overkoepelende bond is er een uniforme hulpverleningsregistratie. Deze levert o.a.:

 • landelijke standaard formulieren voor registratie en evaluatie van inzetten en hulpverleningen
 • centrale registratie bij de Bond van de hulpverleningen van de aangesloten brigades en landelijk inzicht van de inzetten en verrichte hulpverleningen

ANBI

Reddingsbrigade Utrecht is een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u en wij gebruik kunnen maken van een aantal belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Wij vertellen u graag geheel vrijblijvend meer over de mogelijkheden en nalaten of schenken. Voor meer informatie: zie ANBI.

 

Privacy en copyright

Reddingsbrigade Utrecht is er van overtuigd dat de privacy van bezoekers van haar website van essentieel belang is. De persoonsgegevens die u vrijwillig aan Reddingsbrigade Utrecht verstrekt worden met de grootst mogelijke zorg behandeld en beveiligd. Gegevens zullen, tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven, niet verder worden bewaard en gebruikt dan waarvoor bedoeld. Lees meer in de disclaimer